Wallpaper download

çâ±æâ¼æÅâ°Ã¤Â¸Âå°âæÅâ¹Ã¥Ââ¹Ã¨Â¦Âæ±âä¸â¹Ã¨Â¼â°Ã¦Å¬äººçšâçâºÂ¸Ã§â°â¡Ã§âºwallpaper. æâ°â¬Ã¤Â»Â¥Ã¥Â¢Å¾Ã¥Â»ÂºÃ©â¬â¢Ã§â°Ëé¢. éâ¬â¢Ã¤ÂºâºÃ§âºÂ¸Ã§â°â¡Ã¦Â­Â¡Ã¨Â¿Å½Ã¥â¦Â¬Ã©ââ¹Ã§â¢Â¼Ã¦â¾, ä½â Ã¨Â«â¹Ã¥ËâæËŽåâ¡ÂºÃ¨â¢â¢Ã§âºæŬ網ç«â¢Ã¤Â¸Â¦Ã§Â¦Âæ­¢çâºåâ¢â Ã¦Â¥Â­Ã§â¨éâ¬â. (å¦âéÅâ¬Ã¥â¢â Ã¦Â¥Â­Ã§â¨éâ¬â, <a title="�?�絡æŬ人" href="http://blog.photos-share.org/?page_id=2" target="_blank">è«â¹Ã¨Ëâ¡Ã¦Å¬äººè¯絡</a>)<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/">
<img style="border-width: 0pt" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/3.0/88×31.png" alt="Creative Commons License" />
</a>

This work is licensed under a
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/">Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License</a>.

æâ°â¬Ã¦Åâ°wallpaper éƽ以 1024×768 çâºæ¨â¢Ã¦Âºâ.

(ä¸â¬)à<a href="http://blog.photos-share.org/?page_id=31"> é¦â¢Ã¦Â¸Â¯Ã¥Â¤Åæâ¢Â¯ (Hong Kong Night View) </a>

One Response to “Wallpaper download”

[...] Wallpaper download [...]

Care to comment?