Archive for July, 2008

第一張 HDR 相片

Eric Wong | July 11, 2008 1:52 am

ä¸â¬Ã§âºÂ´Ã¤Â»Â¥Ã¤Â¾â Ã©Æ½çâºÂ¸Ã¨Â©Â¦Ã¤Â¸â¹Ã¦â¹Â HDR çâºÂ¸Ã§â°â¡. çâºÂ´Ã¥Ë°æÅâ¬Ã¨Â¿âæÅâ°Ã¦Â©Å¸Ã¦ÅÆæâ¹Â維港æâ¢â, æâ°Âèâ Â½Ã§Â²âç²âæâ¹Âäºâ Ã¤Â¸â¬Ã¤ÂºâºÃ§âºÂ¸Ã§â°â¡. 並åšæËÂäºâ Ã¦Ëâçšâ第ä¸â¬Ã¥Â¼Âµ HDR çâºÂ¸Ã§â°â¡. 多多æÅâ¡Ã¦â¢â¢!
<div class="g2image_centered">* WPG2 Plugin Not Validated *</div>
<div class="g2image_centered"></div>
<div class="g2image_centered">ä»â¬Ã©ÂºÂ¼Ã¦Ë¯ HDR çâºÂ¸Ã§â°â¡. è«â¹Ã¥Ë°ä»¥ä¸â¹Ã§Â¶Â²Ã©Â ÂçÅâ¹Ã§Åâ¹!</div>
<div class="g2image_centered"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/High_dynamic_range_imaging">http://en.wikipedia.org/wiki/High_dynamic_range_imaging </a></div>

海上看維港的天空

Eric Wong | July 7, 2008 11:06 pm

ä¸ÆæÅËä¸â¬Ã¦â¥å¤©æ°£æâ¢Â´Ã¦Åâ. 去äºâ Ã©â¢Â·Ã¦Â´Â². åŨè˹上æâ¹Âäºâ Ã¤Â»Â¥Ã¤Â¸â¹Ã§Å¡âçâºÂ¸Ã§â°â¡.
<p style="text-align: center;">* WPG2 Plugin Not Validated *</p>
<p style="text-align: center;">* WPG2 Plugin Not Validated *</p>
<p style="text-align: center;">* WPG2 Plugin Not Validated *</p>
<p style="text-align: center;">* WPG2 Plugin Not Validated *</p>
<p style="text-align: center;">* WPG2 Plugin Not Validated *</p>

奪命狂奔

Eric Wong | July 2, 2008 12:53 am

ä¸ÆæÅËä¸â¬Ã¦âÂ¥, 帶ä½Âä¸â¬Ã¥Â®Â¶Ã¥Â¤Â§Ã§Â´Â°Ã¥Å½Â»Ã¤Âºâ Ã©â¢Â·Ã¦Â´Â². 細女åâ¦âå˰äºâ Ã¦Â²â¢Ã§ÂËï¼Åç«Ÿä¸Âæâ¢Â¢Ã¤Â¸â¹Ã¦Â°Â´Ã¦Â¸Â¸Ã¦Â³Â³. (åŨ泳池游泳她æ˯æ²âæÅâ°Ã¥â¢Âé¡Åçšâ) åªåŨ海éâŠçŽ©æ°´. æ¯Âçâ¢Â¶Ã¦ÂµÂªÃ¦Â¹Â§Ã¤Â¸Å Ã¤Â¾â Ã¦â¢â, 她便上æ¼âä¸â¬Ã¥Â¹â¢ "奪åâ½çâ¹âå¥â"

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="480" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blog.photos-share.org/wp-content/uploads/2008/07/run.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" src="http://blog.photos-share.org/wp-content/uploads/2008/07/run.swf"></embed></object>