Archive for the 'Software' category

用Nikon Capture NX 修相使用感

Eric Wong | April 9, 2007 11:49 pm

<p style="font-size: 18px">Ã¥â¬â¹Ã¤ÂºÂºÃ¨ÂªÂçâºæâ¢ËæžÅä¸Âéů, èâ¬Åä¸â使çâ¨ä¹ŸåÂÂÃ¥Ëâ Ã¦â¹ä¾¿!å¯以代æâºÂ¿photoshop!</p><p style="font-size: 18px">Ã¥ÂÆèâ¬Æ以ä¸â¹Ã§âºÂ¸Ã§â°â¡!</p><p style="font-size: 18px">[inspic=43fullscreen,500]</p><p style="font-size: 18px"> 原çâºÂ¸Ã§â°â¡</p><p style="font-size: 18px">[inspic=42fullscreen,500]</p><p style="font-size: 18px">ä¿®åÅâå¾Å</p><p style="font-size: 18px"> </p><p style="font-size: 18px">ä½â Ã¤Â»ÂæÅâ°Ã¤Â¸â¬Ã¤ÂºâºÃ¨Â¦Âæâ¹åââçšâåŰæâ¹. <br />1. folder 中æââ¡Ã¨Â¼Â¸Ã¥â¦Â¥Ã¦Â³â¢Ã¤Â¸Âèƽéââ¹Ã¥â¢Å¸<br />2. ä¸Âèƽ加text åŨåÅâ中. <!–emo&:æÂâ人:–><img style="vertical-align: middle; width: 20px; height: 20px; border-width: 0px" alt="angry.gif" src="http://www.pierre-n-paul.com/forum/html/emoticons/angry.gif" border="0" /><!–endemo–> <br /><br />å¸ÅæÅâºÃ¤Â¸â¹Ã¥â¬â¹Ã§â°ËæžÅÆæâ¹åââ! <br /><</p>