Archive for the '人像' category

如何誘拍

Eric Wong | April 20, 2008 11:53 pm

今次ä¸ÂÃ¥â®åËâ Ã¤ÂºÂ«Ã¨â¡ÂªÃ¥Â·Â±Ã¦â°â¬Ã¦â¹ÂçšâçâºÂ¸Ã§â°â¡. Ã¥ÂÅæâ¢âÃ¥Ëâ Ã¤ÂºÂ«Ã¦â¹ÂæâÂçšâå°Âå°Âå¿Æå¾â.

<a href="http://blog.photos-share.org/archives/39#more-39" class="more-link"><br /><br />Show me more… &raquo;</a>

自己一個新的嘗試 — 女像

Eric Wong | July 27, 2007 9:10 am

èâ¡ÂªÃ¥Â·Â±Ã¤Â¸â¬Ã¥Ââéƽå°âçâºåâ¬â¹Ã¥Ë¥å¥³ä»â¢Ã¤ÂºÂºÃ¥ÆÂ. éâ¬â¢Ã¦Ë¯èâ¡ÂªÃ¥Â·Â±Ã¤Â¸â¬Ã¦Â¬Â¡Ã¦â°çšâÃ¥Ëâ試.
<p align="center">[inspic=483fullscreen,100]</p>
<p align="center">[inspic=482
fullscreen,100]</p>